Den økonomiske model
Konceptet cirkulær økonomi handler om at genskabe værdien af produkter ved at få produkter og materialer til at cirkulære, således man forlænger levetiden. Cirkulær økonomi som økonomisk model kan ses som en underkategori af de store økonomiske modeller som deleøkonomi, serviceøkonomi og regenerativ økonomi. Cirkulær økonomi har mest indhold fra den regenerative økonomiske model, som bygger på at udvikle sammenspillet mellem naturen og markedet. Sammenspillet skal være genoprettende i stedet for degraderende. Ideen er at hente inspiration fra naturens processor. Nogle af de strategier/koncepter til udviklingen af nye produkter der lever op til den regenerative økonomiske model, er beskrevet herunder:

Cradle to Cradle
Visionen for dette koncept er at erstatte eco-efficiency (øko-rationalisering) med eco-effectiveness (øko-effektivitet), hvilket betyder, at man ikke blot skal minimere, det som er dårligt for miljøet, men overgå til en produktion der kun har en positiv indvirkning på mennesket, miljøet og økonomien.

Biomimicry
Betyder "bio inspireret design", hvor designet af produkter tager udgangspunkt i naturens former, processor og systemer.

Natural Capitalism
Denne strategi vægter naturskabte og menneskeskabte ressourcer og kapital ligeligt med tanke på de næste generationers økonomi, ved at gøre de naturlige ressourcer mere effektive.

Industrial ecology
Konceptet omhandler materiale- og energiflowet i produktudviklingen, således er det ikke kun designet og livscyklussen, som tager inspiration i naturen, men processen og dens påvirkning på det lokale miljø.

Hele konceptet cirkulær økonomi drejer sig om implementering af produkternes og ressourcernes funktion i selve økonomien. Hele problematikken ved det øgede ressourceforbrug anerkendes nu af flere store organisationer og virksomheder, og anses som en reel udfordring, hvor en forandring i det sociale og politiske mønster er nødvendig. Til at motivere og frem- me udbredelsen af cirkulær økonomi blandt både politikere og virksomheder, har Ellen Macarthur fonden udarbejdet flere rapporter, hvor det viser, at man bare inden for EU kan spare 3400 mia. kroner om året ved at gen- anvende 23% af det affald der produceres [9]. Implementering af den cirkulære model vil ikke alene medføre en økonomisk fordel i organisationerne. Det vil også medføre stabile priser på produkter og materialer samt resultere i færre miljøpåvirkninger (Europa kommissionen 2014).

Konceptet skal tænkes som en inspiration til virksomhederne, samt at motivere dem til at genoverveje designet af deres produkter såvel som hele udviklingsprocessen og business- modellen.
Et muligt initiativ heriblandt er at ændre det nuværende forbrugsmønster samt at udvikle materialernes effektivitet. Dette vil sikre fremtidens naturlige ressourcer, og beskytte bio- diversiteten og dermed medføre en bæredygtig udvikling for alle.

Cirkulær økonomi har relevans for alle industrier, der gør brug af naturens ressourcer i deres produkter.
Cirkulær økonomi i byggebranchen
Omstilling fra cirkulær økonomi i byggebranchen indebærer en fornyelse af de traditionelle forretningsmodeller, men også politisk opbakning. Derudover kræver det, at flere aktører i branchen omstiller sig til den økonomiske model, før det for alvor får en positiv indflydelse. Der findes 5 forskellige cirkulære forretningsmodeller, som alle mere eller mindre fokuserer på at øge ressourceeffektiviteten, forlænge produkters levetid samt minimere behovet for nye produkter.
  • Forretningsmodel 1: Cirkulær forsyningskæde
  • Forretningsmodel 2: Genindvinding og genbrug
  • Forretningsmodel 3: Forlængelse af produktets levetid
  • Forretningsmodel 4: Deleplatforme
  • Forretningsmodel 5: Produkt som en service

Denne case tager udgangspunkt i Forretningsmodel 1, Den cirkulære forsyningskæde. Forretningsmodellen baseres på byggeriets produkter, hvor materialer efter adskillelsen enten kan genanvendes som en ny ressource eller kan nedbrydes i en naturlig proces. Desuden skal alle dele være af genanvendelige ressourcer. Cir- kulariteten er først komplet, når produkterne efter endt brug videresælges. Dette sikrer produktet en ny værdi som handelsvare eller gratis materiale. Den cirkulære forsyningskæde kan ses af figuren.
I en analyse, udarbejdet af Horten Advokat- selskab, er der beskrevet de barrierer og løsninger, der er for omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi i byggesektoren. Under- søgelsen viste, at selve lovgivningen ikke var nogen hindring for at bygge efter cirkulære principper. Både udbuds- og byggeloven gør det muligt at bygge med genbrugte materialer, samt gør adskillelse muligt. Der findes dog nogle barrierer i de enkelte lovgivninger herunder bl.a. byggevare-forordningen, hvor barriereren skyldes udfordringen med CE-deklarationen af brugte byggematerialer. Der peges også på bygningsreglementet, da der ikke sættes nogen begrænsning af ressourceforbruget og spild samt genbrug af byggematerialer.